Regulamin i Polityka Prywatności

Regulamin Sklepu Internetowego Głos Wiary online
czyli regulamin sprzedaży towarów lub usług.

 

Definicje

 1. Klient– osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia.
 2. Sklep Internetowy (gloswiary.online) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.gloswiary.online za pośrednictwem którego Klient może kupić Towary lub Usługi.
 3. Towar/Towar Wirtualny – produkty (w tym produkty w postaci elektronicznej, e-booki) prezentowane w Sklepie Internetowym GlosWiary.online.
 4. Sprzedawca – Parafia Prawosławna Św. Trójcy z siedzibą w Lubinie, przy ul. 1 Maja 13b, 59-300 Lubin, wpisana do Rejestru o numerze NIP 6921943260 i REGON 390312786 e-mail: sklep@GlosWiary.online
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, określające rodzaj i liczbę Towaru.
 6. Bilet/Wejściówka/Rezerwacja – dokument uprawniający do udziału w Wydarzeniach organizowanych przez Parafię Prawosławna Św. Trójcy w Lubinie , np.: Łemkowskie Lato w Trzmielowie
 7. Rodo – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 8. tPay. –  Podmiot świadczący obsługę płatności online jest tPay.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy GlosWiary.online nie posiada osobowości prawnej i nie wystawiamy rachunków VAT.
 2. Dochód ze sprzedaży towarów i usług w naszym sklepie jest przeznaczony na realizację celów statutowych Parafii Prawosławnej Św Trójcy w Lubinie przy ul. 1 Maja 13b.
 3. Sklep Internetowy GlosWiary.online prowadzona jest przez Sprzedawcę.
 4. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa prawa i obowiązki Klientów w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego GlosWiary.online, w tym określa:
  a) warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego GlosWiary.online oraz
  b) zasady zawierania umów sprzedaży Towarów w ramach Sklepu Internetowego GlosWiary.online.
 5. Sprzedawca i Klient wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 2. Warunki korzystania ze Sklepu Internetowego GlosWiary.online

 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) korzystania ze Sklepu Internetowego GlosWiary.online w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa
  c) korzystania z Sklepu Internetowego GlosWiary.online w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
  d) korzystania ze Sklepu Internetowego GlosWiary.online w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
  e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego GlosWiary.online jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego GlosWiary.online możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a) przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej; Firefox w wersji 3.6.4 lub nowszej; Chrome w wersji 8 lub nowszej; Opera w wersji 10.60 lub nowszej; Safari w wersji 5.0 lub nowszej lub inna przeglądarka internetowa obsługująca technologie HTML5, CSS3 oraz JavaScript;
  b) sugerowana rozdzielczość ekranu: 1024×768;
  c) dostępu do sieci Internet według standardowych stawek stosowanych i naliczanych przez operatora telekomunikacyjnego Klienta.
  d) ponadto Klient powinien posiadać numer telefonu komórkowego, na który będą wysyłane informacje o możliwości odbioru paczki.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego błędnych lub nieprawdziwych danych w formularzu Zamówienia Online bądź niezapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego.
 5. Przy zakupie produktów lub usług, po otrzymaniu potwierdzenia płatności online, na wskazany przez Kupującego adres e-mail zostaje przesłane potwierdzenie realizacji transakcji zakupu towaru, usługi, biletu online zawierające unikatowy kod weryfikacyjny. Bilet można wydrukować lub zapisać na urządzeniu mobilnym (typu smartfon, tablet, e-czytnik).
 6. Jeden bilet wstępu uprawnia do udziału w wydarzeniu tylko jedną osobę.

§ 3. Warunki realizacji Zamówienia

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru należy na stronie Sklepu Internetowego GlosWiary.online dokonać wyboru dostępnego Towaru i złożyć elektroniczne Zamówienie, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 2. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuje i Płacę”  – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru.
 4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja i potwierdzenie przez Klienta wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, chyba że z informacji tej jednoznacznie wynika, że towar jest niedostępny i złożenie Zamówienia nie jest możliwe.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego GlosWiary.online, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
 9. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą potwierdzenie istotnych elementów Zamówienia.
 10. W tytule płatności należy wpisać nazwę produktu oraz  czterocyfrowy numer zamówienia. Dane te będą wyświetlane stronie podsumowania oraz w wiadomości email jaką otrzymasz po złożeniu zamówienia.
 11. Umowa sprzedaży Towaru zawierana jest w języku polskim.
 12. Sklep Internetowy GlosWiary.online nie prowadzi sprzedaży hurtowej. W przypadku złożenia przez jednego Klienta w ciągu 30 dni jednego lub więcej Zamówień na łącznie więcej niż 2 sztuki tego samego Towaru lub Zamówień na łącznie więcej niż 20 sztuk różnych Towarów, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania takiego Zamówienia lub do jego realizacji na indywidualnie uzgodnionych z Klientem warunkach.
 13. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenia złożenia Zamówienia wraz z kopią niniejszego regulaminu.
 14. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.” albo „W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 15. Termin dostawy od 3 do 14 dni od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym sprzedawcy
 16. Prowadzimy sprzedaż tylko detaliczną dla osób indywidualnych.
 17. Nie jesteśmy płatnikiem VAT, nie wystawiamy faktur VAT. Istnieje możliwość wystawienia rachunku zwykłego.
 18. Dochody ze sprzedaży w naszym sklepie są w całości przeznaczone na realizację celów statutowych Parafii Prawosławnej Św. Trójcy w Lubinie

§ 4. Ceny produktów i promocje

 1. Ceny Towarów na stronie sklepu zamieszczone przy Towarze podawane są w złotych polskich są cenami brutto. Ceny te nie zawierają informacji dotyczących kosztów przesyłki oraz ewentualnych opłat celnych, które podawane są oddzielne przed złożeniem Zamówienia.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego GlosWiary.online.
 3. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Towarów z chwili składania Zamówienia.
 4. W przypadku sprzedaży w ramach ogłaszanych promocji Sklep Internetowy GlosWiary.online zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych w sprzedaży Towarów tego samego rodzaju (np. określenie maksymalnej liczby egzemplarzy tego samego tytułu). Ograniczenia, o których mowa powyżej, określane są w warunkach promocji.

§ 5. Formy płatności, warunki dostawy

 1. Sklep Internetowy GlosWiary.online udostępnia następujące formy płatności:
  a) Przelew na rachunek Sprzedawcy (przedpłata): rachunek i dane do przelewu Klient otrzymuje na podany adres e-mail. W przypadku braku wpłaty w terminie 3 dni Zamówienie zostaje anulowane.
  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest tPay
 2. Wyboru formy dostawy zakupionego Towaru Klient dokonuje w trakcie składania Zamówienia.
 3. Informacja o kosztach dostawy dotycząca konkretnego Zamówienia dostępna jest w trakcie jego składania. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy oraz o ewentualnych zwolnieniach z kosztów dostawy, dostępna jest na stronach Sklepu Internetowego GlosWiary.online w § 6. Koszty wysyłki.
 4. Przy odbiorze przesyłki z Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub samego opakowania, Klient może odmówić odbioru przesyłki i powinien zwrócić się do jej dostawcy o sporządzenie protokołu szkody.
 5. Sprzedawca do każdego zrealizowanego Zamówienia wystawia na dane podane przez Klienta w Zamówieniu paragon niefiskalny w formie elektronicznej pdf i doręcza ją na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej email.
 6. Sprzedawca na żądanie klienta wystawia na dane podane przez Klienta w Zamówieniu rachunek uproszczony w formie papierowej i doręcza ją na podany przez Klienta adres korespondencyjny wraz z zamówieniem.
 7. Klient nabywający Towary w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (potocznie „kupujący na fakturę”) powinien w trakcie składania Zamówienia w zakładce „dane do rachunku” podać swoją firmę, jej adres oraz numer identyfikacji do celów podatkowych (NIP). Sprzedawca może odmówić wystawienia rachunku lub jej korekty w razie braku lub błędnego podania numeru NIP Klienta.

 

§ 6. Koszty wysyłki

1. Poczta Polska list polecony ekonomiczny
a.  waga do 1000 g cena podstawowa 7 zł w tym koszt pakowania
b. waga do 1000 g cena podstawowa 16 zł w tym koszt pakowania

2. Poczta Polska paczka ekonomiczna
a.  waga do 1 kg cena podstawowa 14 zł w tym koszt pakowania
b. waga do 1 kg do 2 kg cena podstawowa 16 zł w tym koszt pakowania
c. waga do 2 kg do 5 kg cena podstawowa 19 zł w tym koszt pakowania
d. waga do 5 kg do 10 kg cena podstawowa 25 zł w tym koszt pakowania

§ 7. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1. Klient będący osobą fizyczną może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje jeśli Klient zawarł umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej polegającej na produkcji lub sprzedaży zamówionych Towarów.
2. Wskazany w punkcie powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru. Datą wydania Towaru jest data jego odbioru przez Klienta lub data jego doręczenia przez operatora pocztowego lub kuriera. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.
3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Klient powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa np. za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej, tj. mailowo na adres: sklep@GlosWiary.online lub na adres Parafia Prawosławna Św. Trójcy z siedzibą w Lubinie, przy ul. 1 Maja 13b, 59-300 Lubin.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy stanowiącym załącznik do regulaminu. [PDF] [DOC] Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, ale gwarantuje, że Sprzedawca jednoznacznie zinterpretuje wolę Klienta.
5. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu Towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości, chyba że było to niezbędne do zbadania charakteru, cech lub funkcjonalności Towaru.
6. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Parafia Prawosławna Św. Trójcy z siedzibą w Lubinie, przy ul. 1 Maja 13b, 59-300 Lubin .
7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta operatora pocztowego.
8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących Towarów lub Usług:

 1. nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 2. o właściwościach określonych przez Klienta w Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (przykładowo książka lub gadżet z dedykacją podaną przez Klienta),
 3. w przypadku dostarczania dzienników, periodyków, gazet lub czasopism,
 4. bilety i wejściówki na imprezy kulturalne,
  Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia są usługi związane z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. Tym samym odstąpienie od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku zakupu biletu.

  • Bilety podlegają zwrotowi jedynie w przypadku odwołania wydarzenia lub przeniesienia na inny termin.
  • Organizator ma prawo odwołać wydarzenie z przyczyn niezależnych od organizatora (siła wyższa)
  • Organizator ma prawo zmienić program z ważnych przyczyn, tj. niesprzyjających warunków pogodowych,  choroby, niedyspozycji lub innej pozostającej poza odpowiedzialnością organizatora przyczyny uniemożliwiającej realizację imprezy/wydarzenia.
 5. innych przepadkach przewidzianych prawem.

9. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę Towaru oraz koszt wysyłki Towaru do Klienta o ile zamawiany towar był niezgodny ze złożonym zamówieniem (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy – zwykła wysyłka za pośrednictwem operatora pocztowego).

10. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany tym samym sposobem, jak wybrana przez Klienta forma płatności przy składaniu Zamówienia, chyba że Klient składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy wskaże numer rachunku bankowego.

11. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

12. Odpowiedzialność – rękojmia 

 1. Z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze zm.), z tym zastrzeżeniem, że jeśli Towarem nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Towaru.

13. Zwroty obsługuje serwis Furgonetka.pl, który potrzebuje dostępu do danych o Twoich zamówieniach.
► Link do formularza

 

§ 8. Dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę opisane w Polityce prywatności dostępnej na stronie Sklepu Internetowego GlosWiary.online.

W związku z wdrożeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO ) z godnie z art 13 ust.1 i ust.2 RODO, informujemy, że:

a)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Prawosławna Św. Trójcy w Lubinie.
b) W sprawie przetwarzania i ochrony Pana/Pani danych można skontaktować się pisząc na adres email sklep@GlosWiary.online
c) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania wyklucza możliwość zakupu/rezerwacji biletów na proponowane przez Parafie Prawosławna Św. Trójcy wydarzenia.
d) Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja umowy dotyczącej sprzedaży/rezerwacji biletów na wydarzenia organizowane przez Parafie Prawosławna Św. Trójcy, zwana dalej Umową. Przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do realizacji Umowy.
e) Dane, które przetwarzamy w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, wykorzystywane są wyłącznie do podjęcia niezbędnych czynności związanych z rezerwacją i sprzedażą biletów.
f) Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas trwania Umowy i w okresie do przedawnienia roszczeń z niej wynikających, w tym roszczeń publiczno-prawnych chyba że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres przechowywania.
g) Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom, dane te nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
h) Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, uzupełnienia, przenoszenia, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
i) Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§ 9. Reklamacje, postanowienia końcowe

  1. Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres Parafia Prawosławna Św. Trójcy z siedzibą w Lubinie, przy ul. 1 Maja 13b, 59-300 Lubin, wpisana do Rejestru o numerze NIP 6921943260 i REGON 390312786 e-mail: sklep@GlosWiary.online
  2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
  3. Sprzedawca rozpozna reklamację niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia.
  4. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru. Jeśli Klient ma miejsce zwykłego pobytu w Polsce, odpowiedzialność tę reguluje art. 556 i następne ustawy – Kodeks cywilny.

§ 10. Rozwiązywanie sporów i postanowienia końcowe

   1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień́ oraz w sprawie sporu między nim, a Sprzedawcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
   2. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
   3. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem a Sprzedawcą, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
   4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego sporządzić jego wydruk.

 

 

§ 11. Kontakt ze sklepem
a) w razie pytań o produkty sklepu prosimy o kontakt email : sklep@gloswiary.online

 

 

Zapraszamy do zakupów
w
naszym sklepie internetowym

Odsłony: 41